Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Naut Watersport: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Huurder: de wederpartij van Naut Watersport
Fam. Koedijk: eigenaar van het schip
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

1. De verhuur vindt plaats tussen Naut Watersport bootverhuur en de huurder.
Wanneer Naut Watersport een andere persoon aanstelt om namens hem als zodanig op te treden, wordt dit de huurder schriftelijk meegedeeld.  

De verhuur gebeurt volgens het door Naut Watersport opgestelde huurcontract, met de daarin opgenomen huurvoorwaarden.

2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen  Naut Watersport en een huurder waarop Naut Watersport deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Naut Watersport, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

4. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Aanbiedingen, offerte en reservering

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door Naut Watersport gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 10 dagen, tenzij anders aangegeven .
3. Naut Watersport is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk of per mail binnen 10 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
4. Een reservering is definitief nadat Naut Watersport de vooraf bepaalde aanbetaling/betaling heeft ontvangen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Naut Watersport zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Naut Watersport aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Naut Watersport worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Naut Watersport verstrekt, zijn heeft Naut Watersport het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

3. Ten aanzien van de uitvoering van de opdracht, dan wel voor uit die opdracht voortvloeiende, geleden of nog te lijden schade door de huurder of  Naut Watersport, op welke wijze en in welke vorm dan ook, waaronder schade geleden of nog te lijden door derden, kan  Naut Watersport op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Indien mocht blijken dat aansprakelijkheid niettemin moet worden aangenomen, dan is Naut Watersport slechts aansprakelijk tot de hoogte van het overeengekomen bedrag waarvoor de opdracht werd uitgevoerd.

4. Bij wijziging van de overeenkomst door de huurder geldt de voorwaarde, dat de huurder de gewijzigde som onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de huurder tot wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door Naut Watersport worden bevestigd. Uitstel van de vertrekdatum wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop artikel 8 van toepassing is. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de huurder onverwijld worden meegedeeld. De huurder kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 8 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de huurder op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

Artikel 5 Betaling

1. Na ontvangst van factuur/verhuurcontract dient 50% van de totale huursom binnen 14 dagen op de bankrekening van Naut Watersport te zijn bijgeschreven. Het resterende bedrag dient uiterlijk 3 weken vóór de aanvang van de huurperiode te zijn bijgeschreven.

2. Bij boeking binnen een kortere periode dan 3 weken dient de totale huursom na ontvangst van het  huurcontract  te worden voldaan.

Artikel 6 Bevestiging,  overeengekomen diensten

1. Huurder ontvangt naar de overeengekomen  levering van verhuurdiensten, een factuur zoals deze is opgemaakt door Naut Watersport.  Deze zal u worden toegestuurd via internet, u kunt deze mail openen door akkoord te gaan voor ontvangst.
 
2.De algemene voorwaarden en factuur kunnen op verzoek ook worden toegestuurd door Naut Watersport, deze worden in tweevoud  toegestuurd, bij akkoord, kunt u deze ondertekenen en vervolgens een exemplaar  retour sturen naar Naut Watersport.   

3. Het huurcontract en de algemene voorwaarden zijn bindend voor beide partijen, als de overeengekomen aanbetaling/ betaling binnen 14 dagen door huurder is overgemaakt op bankrekening van Naut Watersport.

Artikel 7 Incassokosten

1. Is huurder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan kan de verhuurder besluiten om een incassoprocedure in gang te zetten. Op dat moment komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van huurder. Indien huurder in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien Naut Watersport hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van huurder.

4. Huurder is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 8 Annulering
 
In geval van annulering is de huurder aan de verhuurder een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd te hoogte  van:
 - 15% van de overeengekomen huursom, in geval van annulering tot drie maanden vóór de aanvang van de huurperiode 
 - 50% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot twee maanden vóór de aanvang   van de huurperiode
 - 75% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot één maand vóór de aanvang van de  huurperiode
-100% van de overeengekomen huursom in geval van annulering binnen één maand vóór de aanvang van de huurperiode dan wel op de ingangsdatum van de huurperiode.

Tip: Het is aan te bevelen om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Naut Watersport is niet aansprakelijk voor de handelwijze of het in gebreke blijven van de huurder.

Artikel 10 Ontbinding van het huurcontract

Naut Watersport behoudt zich het recht voor, om bij gebleken ondeskundigheid ten aanzien van het varen en/of het navigeren van het schip door de huurder, de huurovereenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat de Naut Watersport tot enigerlei schadevergoeding en/of restitutie van het huurbedrag jegens de huurder gehouden is.

Artikel 11 Klachten

1. Klachten, welke betrekking hebben op de handelwijze van Naut Watersport en klachten ten aanzien van de technische staat , inventaris en/of uitrusting van het schip, dienen rechtstreeks bij Naut Watersport te worden ingediend.

2. Klachten dienen binnen 24 uur na constatering aan  Naut Watersport worden doorgegeven.

Artikel 12 Beschikbaarstelling

1. De huurder legitimeert zich voor de afvaart bij Naut Watersport middels een geldig legitimatiebewijs.
 Verhuurder ontvangt voor afvaart een kopie  van betreffend legitimatie bewijs, dit in verband de regelgeving van de verzekering maatschappij waaronder onze schepen allrisk zijn verzekerd.
2. Naut Watersport verplicht zich het schip in technisch goede staat, met de gebruikelijke uitrusting, de voorgeschreven reddingsmiddelen en met de vereiste inventaris aan het begin van de verhuurperiode beschikbaar te stellen.

3. Voor afvaart is huurder een borg verschuldigd gelijk aan het overeen gekomen bedrag met verhuurder deze staat vermeld op de offerte /factuur.
4. Naut Watersport dient voor de aanvang van de huurperiode de huurder attent te maken op eventuele beschadigingen en/of gebreken en deze schriftelijk voor de huurder vast te leggen.

5. Het schip wordt schoon en met gevulde water- gas- en brandstoftanks beschikbaar gesteld.

6. De huurder dient het schip voor overname aan de hand van de aanwezige inventaris- en checklijst te controleren en bij acceptatie voor akkoord te tekenen. Beschadigingen dienen te worden vastgelegd. Gebreken die niet zijn vermeld, worden geacht na de overname te zijn ontstaan, tenzij de huurder deze redelijkerwijs niet heeft kunnen constateren.


Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. De huurder dient aan het einde van de huurperiode het schip met volle water en brandstoftanks (diesel) af te leveren. Hierbij hoort ook het ledigen van de vuilwatertank

2. Het schip wordt door de huurder tijdig, voor het aflopen van de huurperiode in de thuishaven teruggebracht (tenzij anders is overeengekomen).
3. Laat de huurder het schip op een andere plaats achter dan de thuishaven, dan zijn de kosten voor transport en vertraging voor rekening van de huurder.

4. Beschadigingen, ontstaan tijdens de huurperiode, dienen door de huurder aan de verhuurder te worden gemeld. De schade zal op de waarborgsom in mindering worden gebracht.

5. Eventueel tijdens de verhuurperiode verloren materiaal dient door de huurder te worden vergoed


Artikel 14 Vaargebied

Het vaargebied omvat het door de verzekering bepaalde verzekeringsgebied. Verzekerd vaargebied: alle Nederlandse binnenwateren (met uitzondering van de Wadden, het IJsselmeer, de Zeeuwse stromen, Eems en Dollard). 
Uitbreiding van het vaargebied is alleen mogelijk indien dit schriftelijk met Naut Watersport is overeengekomen.


Artikel 15 Schade of pech

1. Bij schade, pech, averij of anderszins neemt de huurder zo spoedig mogelijk contact op met de verhuurder Naut Watersport.

2. De huurder stelt Naut Watersport en diens verzekeringsmaatschappij in de gelegenheid de schade te onderzoeken, voordat herstel plaats vind.

1. Het is de huurder ondermeer niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming  van Naut Watersport:

- met meerdere bemanningsleden aan boord te verblijven dan diegenen welke op het reserveringsformulier
   staan vermeld.
- aan wedstrijden deel te nemen;
- veranderingen aan schip en uitrusting aan te brengen;
- uit te varen bij ongunstige weersomstandigheden of voorspelling van ongunstige weersomstandigheden;
- 's nachts te varen;
- het schip onder te verhuren of voor gebruik af te staan aan anderen;
- Op onze schepen zijn  geen huisdieren toegestaan
- andere vaartuigen te slepen.

2. Kosten, welke direct verband houden met het gebruik van het schip, zoals havens, brug, kade, sluis- en liggelden, alsmede kosten voor brandstof, zijn voor rekening van de huurder.

3. De huurder verklaart met het schip en de uitrusting als "een goed schipper"om te gaan, met de vaarreglementen bekend te zijn en deze in acht te nemen.

Artikel 17 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop Naut Watersport geen invloed kan uitoefenen.

3. Naut Watersport heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel  Naut Watersport ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is  Naut Watersport gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Huurder is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 18  Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Naut Watersport gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Naut Watersport zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan Naut Watersport niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.